Kamaiyah

kamaiyah-rec-shaina.jpg

  • Real name: Kamaiyah Jamesha Johnson
  • Nickname: Yaya
  • Hometown: Oakland, CA
  • Label: Interscope Records